Sinh hoạt chủ điểm “SỨC SỐNG CHI ĐOÀN”
03/05/2017 | 12:31 PM

Sinh hoạt chủ điểm “SỨC SỐNG CHI ĐOÀN”

GIỚI THIỆU CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH VÀ 02 TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”, “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2017.

Căn cứ nội dung tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-4 năm 2017 chủ đề “Sức sống chi đoàn” của Ban Chấp hành Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Với mục đích:

-       Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng, thi đua chào mừng Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

-       Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên

Chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Chi đoàn Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp CNC tổ chức Hội nghị giới thiệu các nội dung chính của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 02 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3-4 năm 2017.

Buổi sinh hoạt vinh dự có sự góp mặt của thầy Nguyễn Hữu Hùng-giảng viên cao cấp Học viên Cán bộ thành phố, để giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong tất cả đoàn viên; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Những vấn đề này được thể hiện sinh động trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong tháng 10-1947, xuất bản lần đầu tiên năm 1948. Tác phẩm quan trọng này được Bác viết ở chiến khu Việt Bắc giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác liệt, xuất phát từ tư tưởng chiến lược vĩ đại của Người về xây dựng chính quyền và huấn luyện cán bộ cách mạng - vấn đề cốt lõi nhằm bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng.  Tác phẩm gồm 6 phần: Phê bình và sửa chữa; mấy vấn đề kinh nghiệm; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo; chống thói ba hoa. Cách viết đơn giản, lập luận chặt chẽ, ý tứ sâu sắc, bất cứ tầng lớp xã hội nào cũng hiểu được và cũng đều lấy đó làm căn cứ để rèn luyện. Tác giả đề tên là XYZ. Từ l947 đến 1959 đã 7 lần xuất bản, trở thành sách gối đầu giường của cán bộ, đảng viên. Nội dung cốt lõi của tác phẩm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho chế độ xã hội mới chưa từng có trong lịch sử. Tác phẩm đã thể hiện điều đó ở 3 vấn đề cơ bản: Các loại khuyết điểm và phương pháp sửa chữa khuyết điểm. Cả 6 phần của tác phẩm đều nêu những khuyết điểm của cán bộ đảng viên, tập trung nhất là ở phần I, III và VI, Người chỉ rõ 3 khuyết điểm lớn: Khuyết điểm về tư tưởng là bệnh chủ quan, khuyết điểm về quan hệ trong Đảng là bệnh hẹp hòi; khuyết điểm về cách nói và cách viết là bệnh ba hoa.

Giới thiệu về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, ngày 3/2/1969, Bác Hồ đã cho đăng trên Báo Nhân Dân tác phẩm quan trọng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tài liệu có tính cương lĩnh về mặt xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng ta. Tác phẩm đã đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cùng với nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên và thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân; đồng thời nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm của tất cả đoàn viên và tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như vai trò trách nhiệm của người đoàn viên trong giai đoạn hiện nay.

Hoạt động đoàn thể khác