Công trình thanh niên “Ngôi nhà xanh nông nghiệp Công nghệ cao” ngày 13/06/2015
30/06/2015 | 12:40 PM

Thực hiện kế hoạch hoạt động và chương trình công tác Đoàn thanh niên của Chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2015. Nhằm tạo ra mô hình công trình thanh niên đúng nghĩa, thiết thực với công tác chuyên môn của Đoàn viên, đồng thời gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan công tác. Ban chấp hành chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức các buổi hoạt động nhằm tạo dựng nên khu trưng bày sản phẩm của công trình.

* Mục đích

- Thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ hoạt động.

- Góp phần phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đến với khách tham quan khu.

- Giúp các đoàn viên thanh niên có điều kiện áp dụng chuyên môn trong việc tạo ra các sản phẩm cho công trình thanh niên.

- Tạo nguồn thu cho các hoạt động của chi đoàn.

* Đối tượng

Tất cả đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

* Kết quả:

Sản phẩm được trưng bày tại lầu 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hoạt động đoàn thể khác