Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/05/2016 | 09:56 PM

Ngày 17/05/2016, Chi đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, các đoàn viên trong chi đoàn đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể các bạn đoàn viên trong chi đoàn.

Lễ  kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016)

Buổi sinh hoạt còn kết hợp tuyên truyền về phong trào “3 Trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ do Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh phát động. Buổi sinh hoạt đã góp phần tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Chi đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu cũng đã tổ chức họp mặt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chuẩn bị diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Cuộc họp mặt, trao đổi, thảo luận nhằm giúp cho các đoàn viên thanh niên nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  1.  Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

          2. Ngày 22.5.2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

          3.  Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

          4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

          5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Ngày hội của toàn dân!

          6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

          7.  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

          8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

          9.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Hoạt động đoàn thể khác