Giới Thiệu

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND Tp.HCM, nhằm hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm là nơi quy tụ các nguồn lực, năng lực công nghệ cao trong nông nghiệp, theo hướng nền nông nghiệp đô thị, là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, thương mại hoá công nghệ, hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại...

CHỨC NĂNG

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
  • Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ;
  • Hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực;
  • Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Sản phẩm