Thư viện

Giới thiệu về Thư Viện của Trung Tâm
Thư viện của Trung tâm là nơi tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu có thể tham khảo và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khao học.