NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY ĐẢNG SÂM Codonopsis javanica Blume
04/03/2017 | 10:04 AM

Đảng sâm (Codonopsis javanica Blume) là loài dược liệu quý chứa nhiều hợp chất hóa học có giá trị trong đó có saponin. Đây được coi là nhân sâm của người nghèo. Trong nghiên cứu này chúng tôi nghiên cứu quy trình nhân giống cây đảng sâm (Codonopsis javanica Blume) nhằm tạo ra nguồn cây giống chất lượng cao đồng thời bảo tồn nguồn gen loài dược liệu quý này. Vật liệu ban đầu được sử dụng để nhân giống là đốt thân cây đảng sâm một năm tuổi, tỉ lệ mẫu phát sinh chồi là 82%, chiều cao chồi đạt từ 3 – 4 cm sau 10 ngày nuôi cấy. Khả năng tái sinh chồi đạt cao nhất là 20,78 chồi/mẫu trên môi trường khoáng ½ MS bổ sung BA 1,5 mg/l kết hợp với NAA 0,2 mg/l. Sự tăng trưởng của chồi đảng sâm được khảo sát trên các môi trường có thành phần khoáng khác nhau (MS, ½ MS và SH). Sau 4 tuần, kết quả cho thấy chồi đảng sâm tăng trưởng tốt nhất trên môi trường SH với chiều cao cây đạt 5,53 cm , số lá mới 3- 4 cặp lá, tỉ lệ mẫu tạo rễ đạt 100%, rễ dài và phân nhánh. Sự ra rễ tạo cây đảng sâm in vitro hoàn chỉnh đạt tối ưu trên môi trường SH có bổ sung IBA 0,3 mg/l, số rễ đạt được 32,67 rễ/ mẫu, chiều dài rễ 4,67 cm sau 4 tuần nuôi cấy. Nồng độ saccharose tốt nhất cho quá trình tạo rễ củ đảng sâm là 50 g/l. Sau 30 ngày cây đảng sâm in vitro trồng ngoài vườn ươm cho tỷ lệ cây sống 100%.

Huỳnh Thị Kim, Nguyễn Thị Điệp, Vương Thị Hồng Loan, Kha Nữ Tú Uyên, Trần Thị An.

Phòng CNTBTV - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông Nghiệp công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác