ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BAO CHITOSAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM HÓA LÝ CỦA TRÁI ỔI (Psidium guajava L.) KHI BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
04/03/2017 | 10:10 AM

Hiệu quả của màng phủ chitosan đến đặc điểm hóa lý của trái ổi bảo quản ở nhiệt độ phòng (28 – 320C, độ ẩm 32 – 41%) được nghiên cứu và đánh giá. Ổi được xử lý bằng màng chitosan ở nồng độ 1 và 2% có độ hao hụt khối lượng, tỷ lệ hô hấp thấp hơn so với mẫu đối chứng, độ cứng và hàm lượng vitamin C cũng giảm ít hơn so với mẫu không xử lý chitosan trong suốt thời gian bảo quản. Trong đó, ổi được xử lý ở 1% chitosan có thời gian bảo quản lâu hơn 7 ngày so với mẫu đối chứng, trái ổi chín chậm hơn, độ cứng và săn chắc của vỏ quản được duy trì, tăng thời gian bảo quản. Do vậy, chitosan 1% có thể được sử dụng để tăng thời gian bảo quản, duy trì chất lượng và giảm hao hụt của trái ổi sau thu hoạch.

Nguồn: K. Rama Krishna and D.V.Sudhakar Rao, 2014, Effect of chitosan coating on the physiochemical characteristics of Guava (Psidium guajava L.) fruits during storage at rôm temperature, Indian Journal of Science and Technology, Vol 7(5), 554 – 558.

Tin tức khác