Bảo quản táo Fuji cắt tươi bằng dịch keo nano kết hợp tinh dầu sả
29/05/2017 | 08:19 AM

Salvia-Trujillo và ctv. (2015) đã nghiên cứu kết hợp dịch keo nano với tinh dầu sả (LEO) tại một số nồng độ (0,1, 0,5 và 1%) để bảo quản Fuji tươi cắt dọc. So sánh giữa dịch keo nano và dịch keo có kết hợp với LEO thì nano/LEO ức chế sự phát triển Escherichia coli trong thời gian lưu trữ nhiều hơn. Ngoài ra, màng được tạo thành từ dịch keo với LEO ở 0,5% hoặc 1% ức chế hoàn toàn các vi sinh vật của táo Fuji tươi cắt trong 2 tuần. Kích thước giọt nano trong màng ăn được không có ảnh hưởng đáng kể đến các thông số chất lượng trong suốt thời gian lưu trữ. Bổ sung LEO cao dẫn đến giảm tỷ lệ hô hấp và sản xuất ethylene đáng kể trong suốt thời gian bảo quản trái với nồng độ cao. Thịt quả săn chắc và không đổi trong suốt thời gian lưu trữ. Những kết quả này góp phần chứng minh những lợi ích tiềm năng của việc kết hợp dịch keo nano với một số loại tinh dầu có các hợp chất kháng sinh để ứng dụng bảo quản sản phẩm thực phẩm.

Quá trình thành dịch keo nano có chứa tinh dầu và sodium alginate tạo màng ăn được lên táo Fuji cắt tươi.

NGUỒN: Salvia-Trujillo L., Rojas-Graü M.A., Soliva-Fortuny R., and Martín-Belloso O.(2015). Use of antimicrobial nanoemulsions as edible coatings: Impact on safety and quality attributes of fresh-cut Fuji apples. Postharvest Biology and Technology, 105, 8–16.

 

 

Tin tức khác