ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Azospirillum lipoferum TRÊN CÂY CÀ CHUA (Licopersicum esculentum Mill)
04/11/2015 | 06:27 AM

Trong tự nhiên, nhiều loài vi khuẩn có khả năng chuyển hóa nitơ trong không khí thành dạng đạm mà cây có thể sử dụng được. Azospirillum là một trong những loài vi khuẩn nội sinh, có khả năng cố định đạm tổng hợp các chất điều hòa sinh trưởng. Chế phẩm vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum có mật độ 109CFU/g được thử nghiệm trên cây cà chua (Licopersicum esculentum Mill) trong điều kiện nhà màng.

Kết quả cho thấy việc bổ sung 1g chế phẩm vào hạt giống đã giúp cây tăng chiều cao và 5g chế phẩm giúp tăng trọng lượng thân. Việc gia tăng lượng chế phẩm (từ 10g đến 30g/g hạt) không mang lại hiệu quả so với lượng 5g/g hạt cho sự phát triển chiều cao và trọng lượng thân cây cà chua. Đối với rễ, chiều dài rễ chính và trọng lượng tươi bộ rễ đều bắt đầu gia tăng khi bổ sung 1g chế phẩm. Việc tăng lượng chế phẩm không làm tăng chiều dài rễ nhưng làm tăng trọng lượng rễ.

Cây cà chua 45 ngày sau khi trồng

A: Vườn cà chua sau 45 ngày. B: Đối chứng, C: Nghiệm thức 2 (bổ sung 5g chế phẩm/g hạt)

Khả năng cố định đạm của Azospirillum lipoferum được khảo sát thông qua chỉ tiêu hàm lượng nitơ tổng số trong giá thể và trong toàn cây cà chua. Ở các nghiệm thức có bổ sung chế phẩm, hàm lượng nitơ tổng số trong giá thể tăng so với đối chứng. Hàm lượng nitơ tổng số trong toàn cây gia tăng khi bổ sung chế phẩm với liều lượng trên 5g. Đồng thời ở các nghiệm thức này bộ rễ của cây phát triển tốt hơn. Sau thời gian trồng thử nghiệm hiệu quả của chế phẩm, kết quả thu năng suất cuối vụ cho thấy việc sử dụng chế phẩm kết hợp với 25% N vô cơ đã đủ để mang lại hiệu quả. Như vậy việc sử dụng chế phẩm đã giảm 75% lượng đạm vô cơ sử dụng.

 Quả cà chua khi thu hoạch tính năng suất

Bên cạnh đó, thời gian bảo quản chế phẩm vi khuẩn cố định đạm được khảo sát. Sau 6 tháng bảo quản, mật độ vi khuẩn còn sống trong chế phẩm là 109 CFU/g và tương đương với các chế phẩm sinh học khác trên thị trường. Và vi khuẩn vẫn đảm bảo khả năng cố định đạm sau 6 tháng bảo quản.

 

                                                                                                                               Phòng Công nghệ Vi sinh Ứng dụng

            Huỳnh Thị Diễm Phúc, Nguyễn Đỗ Thanh Phương

Tin tức khác