Hoạt động nghiên cứu khoa học

Tại trung tâm có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học rất phong phú, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau: